Om oss

Nya hyror 2016

Östhammsrhem logga

2015-12-11 | Skribent: Östhammarshem

I årets förhandlingar med Hyresgästföreningen har överenskommelse nåtts om en hyreshöjning på 0,5% för bostäder.

Förutom denna avtalades under våren 2015 att från och med 2016 ge möjligheten att fritt välja TV/Tele operatör, vilket innebär en avgiftshöjning på samtliga bostäder med 30 kr per lägenhet och månad.

Kostnaderna för byggnads- och underhållsarbeten samt material har under det gångna året ökat kraftigt. Aviserade kostnadsökningar för bl.a. vatten, renhållning och el gäller från årsskiftet vilket sammantaget ökar företagets kostnader.

Östhammarshem förvaltar och vårdar bostadsbeståndet för att hålla en standard och boendekvalité. Vi genomför ett omfattande underhålls- och förnyelsearbete också under 2016.

Hyresintäkterna i sin helhet är de medel som skall täcka dessa insatser tillsammans med de ordinarie driftkostnaderna, värme, fastighetsel samt inre och yttre skötsel av gemensamma ytor.