Kvalitets- och miljöpolicy

Foto på björkar i Hargshamn

ÖSTHAMMARSHEMS KVALITETS- OCH MILJÖPOLICYS.

Kvalitetspolicy:

Våra kunder skall vara nöjda kunder som rekommenderar oss till andra och som alltid återkommer till oss.

Strävan efter rätt kvalitet och trygghet i boendet skall prägla vårt arbete. Vi skall nyproducera bostäder när de ekonomiska förutsättningarna finns för nyproduktion.

Vårt kvalitetssystem skall ständigt förbättras och vara vårt styrmedel. Det skall vara enkelt tydligt och effektivt.

 

Miljöpolicy:

Vi skall aktivt och långsiktigt arbeta med att ta hänsyn till människan  och miljön när vi erbjuder bostäder och tillhörande tjänster.

Vi skall:

·         Engagera och utbilda vår personal i miljöfrågor.

·         Ta hänsyn till miljön på alla nivåer i organisationen.

·         Miljöanpassa bostadsbeståndet vid ny och ombyggnation.

·         Aktivt arbeta för ständiga förbättringar av vårt miljöarbete.

·         Vi skall följa gällande lagstiftning samt omvärlden krav.

 

Varför behöver vi en kvalitets- och miljöpolicy?

Vi vill med dessa policyers förklara vad Östhammarshem står för, varför kvalitet och miljö skall vara en viktig och naturlig del i vårt dagliga arbete.

 

Vilken kvalitet och miljö skall vi uppnå?

Våra kunders krav, behov och förväntningar skall vara vår ledstjärna som vi skall tillfredsställa.

Vår kvalitet och miljö skall vara en väsentlig anledning till varför våra kunder väljer att bo och återkomma till oss.

 

Hur skall vi uppnå vår kvalitet och miljö?

Som bas i vår verksamhet står kraven i ISO 9000:2015 samt ISO 14000:2015

·         Fortlöpande utveckling av säkerhetsställandet av att vakanta lght är i uthyrbart skick.

·         Utveckling av rutiner och personal för att säkerställa goda boendemiljöer.

·         Vår marknadsföring skall tillsammans med vår hemsida stärka vår ställning som ett serviceinriktat bostadsföretag.

·         Vi skall utveckla vårt sätt att kommunicera med våra   hyresgäster, där vårt serviceindexmätning skall vara ett viktigt beslutsunderlag.

·         Vi skall prioritera hanteringen av störningar och eventuella klagomål på oss eller av oss anlitade entreprenörer.

·         Vår ekonomiuppföljning skall utvecklas och bli mer träffsäkert och vara ett viktigt beslutsunderlag.

·         Vi skall välja leverantörer med hänsyn till förmåga att uppfylla våra kvalitets- och miljökrav.

·         Kvalitet och miljö är en väsentlig och naturlig del av var och ens dagliga verksamhet. Komptetens, ansvarskänsla och engagemang utmärker vårt arbete. Detta bibehålls genom fortlöpande informationsåterföring på personalmöten och vid interna revisioner.

·         Årliga uppföljningar av kvalitets- och miljösystemens  möjlighet till förbättringar.